• :
  • :

Xây dựng mô hình điểm khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường

(28/03/2023)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền và xây dựng mô hình điểm khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2023.

Theo kế hoạch này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực trạng, nguy cơ và các hiểm họa tác động từ ô nhiễm môi trường tới cuộc sống con người; trách nhiệm của mọi người trong việc bảo vệ môi trường. Xây dựng các mô hình điểm khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh lưu ý, khi triển khai mô hình điểm, ủy ban MTTQ các cấp, ban công tác mặt trận khu dân cư phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, phát động các phong trào thi đua phù hợp với hoạt động của tổ chức mình; đồng thời tổ chức cho đoàn viên, hội viên, từng gia đình ký cam kết tham gia bảo vệ môi trường.

 

THÚY HẰNG