• :
  • :

Điện Biên: Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 0,85%

(04/03/2024)

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên ước đạt 2.380,77 tỷ đồng, tăng 0,85% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu từ Tổng Cục Thống kê Điện Biên, hoạt động đầu tư trong tháng 2/2024 trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, khối lượng thực hiện chủ yếu tại các công trình chuyển tiếp. Tháng 2/2024 vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước tính đạt 1.163,29 tỷ đồng, giảm 4,45% so với tháng trước, giảm 3,11% so với cùng kỳ năm trước (trong đó vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 249,23 tỷ đồng, giảm 5,09% so với tháng trước, tăng 1,32% so với cùng kỳ năm trước).

Điện Biên: Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 0,85%
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của Điện Biên 2 tháng tăng 0,85%

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 2/2024 ước đạt 249,23 tỷ đồng, giảm 5,09% so với tháng trước, tăng 1,32% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 173,50 tỷ đồng, giảm 2,69%, giảm 7,34%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 70,01 tỷ đồng, giảm 10,37%, tăng 31,32%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 5,73 tỷ đồng, giảm 7,54%, tăng 5,39%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 511,82 tỷ đồng, tăng 7,13% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 351,78 tỷ đồng, giảm 3,11%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 148,11 tỷ đồng, tăng 42,51%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 11,92 tỷ đồng, tăng 10,91%.

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 2/2024 ước đạt 1.163,29 tỷ đồng, giảm 4,45% so với tháng trước, giảm 3,11% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Nhà nước trên địa bàn đạt 557,78 tỷ đồng, giảm 4,69%, giảm 2,32% (vốn Trung ương quản lý đạt 275,13 tỷ đồng, giảm 4,40%, giảm 5,47%; vốn địa phương quản lý đạt 282,65 tỷ đồng, giảm 4,97%, tăng 0,95%); vốn ngoài Nhà nước đạt 605,51 tỷ đồng, giảm 4,23%, giảm 3,82%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 2.380,77 tỷ đồng, tăng 0,85% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Nhà nước trên địa bàn đạt 1.143,01 tỷ đồng, tăng 2,38% (vốn Trung ương quản lý đạt 562,93 tỷ đồng, giảm 1,66%; vốn địa phương quản lý đạt 580,08 tỷ đồng, tăng 6,63%); vốn ngoài Nhà nước đạt 1.237,76 tỷ đồng, giảm 0,53%.

 

 
Tác giả: Hải Linh