Những đảng viên tiên phong chuyển đổi cây trồng

Xã Yang Mao (huyện Krông Bông) có gần 80% dân số là đồng bào dân tộc Êđê, M’nông. Lâu nay nông dân trên địa bàn xã vẫn duy trì lối canh tác cũ, lạc hậu nên năng suất cây trồng thấp, hiệu quả kinh tế không cao; tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm trên 40%.
  • :
  • :